Thursday, August 02, 2012

A Poppy on the Mountainside / Lub Paaj Yeeb Nyob Ntwawm Ib Ntaa Roob


In this brilliant heat,
under this cobalt sky,
I stop my climb

to admire you--
a lone yellow poppy
clinging to the crags,

braving the rough winds.
I cradle your soft petals
in my right palm,

kneel down to smell
your wild perfume,
and regretfully release

you back to the wind.
For to pluck you now
and bring you along

on this steep climb
would be your demise
and my death.

     ~~~~~

Nyob lub teb kub,
huv qaab lub ntuj ntsuab,
Kuv ntseg ib plag

lug saib koj--
kws yog ib lub paaj yeeb
dlai ntawm lub tsaag zeb,

naj nub raug cua nplawm.
Kuv tuav koj cov nplooj
ntawm kuv xib teg,

txhus caug lug na
koj cov paa tsw qaab,
ces ro pluav

koj tsov moog rua cua nplawm.
Vim tas yog kuv dle koj
hab coj koj tsug kuv

nce plaag roob nuav
yuav yog koj kev pluj
hab kuv kev tuag.


No comments: